Общи условия за ползване

Общи условия за ползване на онлайн-магазин https://charodey.eu

 

Данни за търговеца:

ХербаХорс ООД

ЕИК: 204253914

Адрес: София 1000, бул. Кн. Ал. Дондуков 11, ап. 603

Email: contact@charodey.eu

Уеб сайт: https://charodey.eu 

 

Данни за надзорни органи:

 

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: София 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Предмет

 

(1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ХербаХорс ООД (наричан за краткост „Доставчик“) и Посетителите на интернет страницата (наричана за кратко "Сайт") www.charodey.eu (наричани за краткост „Посетителите“). ХербаХорс ООД е компания със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Кн. Ал. Дондуков 11, ет. 6, регистрирана в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204253914.
(2) Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да спазват както тях, така и съответните закони.

 

Интелектуална собственост

 

(1) Всички публикации в Сайта са изключителна интелектуална собственост на Доставчика и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на Доставчика.
(2) Изображенията в Сайта, както и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на Доставчика, не могат да бъдат използвани и възпроизвеждани по какъвто и да било начин от трети лица без предварително писмено съгласие от страна на Доставчика.
(3) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на Доставчика, се счита за нарушение и би могло да доведе до гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото законодателство на Република България.
(4) Доставчикът не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

 

Поръчки, покупки и рекламации

 

(1) За да направи поръчка, Посетителят трябва да попълни контактната форма и да предостави име, телефон за връзка, имейл адрес и адрес за доставка. Попълвайки контактната форма, Посетителят потвърждава, че е съгласен с метода на комуникация (телефон или имейл) за осъществяване на поръчки от Сайта. 

(2) За да се счита една поръчка за приета, Доставчикът трябва да позвъни на Посетителя и да получи неговото потвърждение на поръчката. В противен случай поръчката не се счита за приета. 

(3) Рекламации се приемат в 14-дневен срок от датата на доставка, присъстваща в документите за доставка. Задължително условие за рекламация е целостта на продукта и неговата опаковка да не бъде нарушена. Цената за връщане на стоката е за сметка на Посетителя.

(4) Плащането се извършва единствено чрез Наложен платеж при доставката.

(5) Доставката се извършва за сметка на Посетителя, направил поръчката, освен в случаите на предварително обявена в сайта и социалните мрежи промоция.

(6) Цената на доставката се заплаща отделно от купувача при получаване на поръчката.

(7) Доставката се извършва от куриерска фирма "Еконт". Цената за доставка се изчислява от куриерска фирма "Еконт", с която Доставчикът (ХербаХорс ООД) е сключил договор за преференциални условия.

 

Защита на личните данни

 

(1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Посетителите съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, всички изисквания на европейското и българското законодателство, както и Политиката за защита на личните данни.
(2) Доставчикът не изпраща идентифицираща информация на трети лица, а техническата информация и информацията за ползването на Сайта от Посетителите се обработва от дружеството, поддържащо платформата, на която е поставен Сайта, при спазване на всички изисквания за защита на личните данни.
(3) Доставчикът събира и обработва данни за „бисквитки“ съгласно своята Политика, с която Посетителите се запознават при зареждането на Сайта.

 

Изменение на общите условия

 

(1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време, като своевременно на Сайта се публикуват изменените Общи условия заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени. 
(2) Измененията в настоящите общи условия са действащи за всички Посетители от момента на обявяването им на Сайта.

 

Ограничаване на отговорността

 

(1) Доставчикът предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е, и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.
(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди и пропуснати ползи на Посетителите, причинени от съдържащи се в публикуваните на Сайта материали.
(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на трети лица, вследствие на използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

 

Други разпоредби

 

(1) За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.